PhD Courses in Denmark

Analytiske perspektiver på børn og barndom

Graduate School, Arts at Aarhus University

Beskrivelse:

Dette ph.d. kursus vil blive afholdt i regi af ph.d. programmet i læring og uddannelse og blive udbudt af Ida Winther, Laura Gilliam og Eva Gulløv fra forskningsprogrammet for barndom, ungdom og institution. Udgangspunktet vil være en diskussion af den viden, man får ved at anlægge analytiske perspektiver på barndommen som socialt og kulturelt fænomen og på børns oplevelser, betingelser og hverdagsliv. Kurset kombinerer læsning af fænomenologiske tilgange (der fokuserer på sanser, følelsesudtryk, bevægelser), kulturanalytiske tilgange (der beskæftiger sig med værdier, betydninger og forestillinger) med mere strukturelle perspektiver på omstændigheder og betingelser (f.eks. materielle, organisatoriske, hierarkiske) for at diskutere de implikationer de forskellige perspektiver har ift. indsigt og analyse. Kurset vil således være bygget op omkring diskussioner af, hvad forskellige forskningsperspektiver og metodiske vinkler har af konsekvenser for vores indsigter i forskellige børns hverdagsliv. Disse diskussioner vil løbende blive relateret til deltagernes ph.d. projekter, hvorfor kurset især henvender sig til stipendiater, der arbejder etnografisk eller på anden måde empirisk med børn, barndom eller børneinstitutioner. 

Formål:

Kurset vil præsentere en række forskellige analytiske teoretiske og metodiske perspektiver på børns hverdagsliv og barndommens betingelser.

Literatur:

Det vil blive fremsendt senere.

Målgruppe:

Kurset henvender sig især til stipendiater, der arbejder etnografisk eller på anden måde empirisk med børn, barndom eller børneinstitutioner.

Sprog:

Dansk

Form:

Kurset vil veksle mellem underviser oplæg og oplæg fra stipendiaterne med afsæt i emner og problemstillinger i deres egne projekter. Kursusdeltagerne skal på forhånd udarbejde og indsende en 3-siders projektbeskrivelse, På baggrund heraf vil underviserne vælge tekster, der kan supplere/ udfordre undersøgelserne. På selve kurset skal deltagerne fremlægge deres overvejelser i lyset af teksterne og kursets tema. Denne form giver deltagerne anledning til at tænke deres projekt på en lidt anderledes måde og sætte det konkret i relation til kursets tema. Forberedelse til kurset indebærer læsning af fællestekster, de individuelle tekster og samtlige deltagerres projektbeskrivelse.

ECTS:

4

Undervisere:

Eva Gulløv evag@edu.au.dk

Laura Gilliam lagi@edu.au.dk

Ida W. Winther idwi@edu.au.dk

Dato og tid:

10.-13. november 2020 kl. 9.00-17.00.

Deltagerne må gerne reservere den 12/11 om aftenen til at holdet går ud og spiser sammen for egen regning.

Tilmeldingsfrist:

Tilmelding senest den 15. september 2020 via dette link https://events.au.dk/analytiskeperspektiverbornogbarndome2020. Ved tilmelding indsendes også en 3 siders projektbeskrivelse.